Politica de confidentialitate

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătură cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

 

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:

Organizatorul campaniei promotionale cu premii (denumita in continuare „Promotia/Concurs/Campania”) este S.C. INTERBRANDS ORBICO S.R.L. („Organizatorul”), cu sediul social in Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, Corp A. etaj 3, Sector 5, Bucuresti, Romania – numarul de inregistrare J40/9571/1993, CIF: RO3786280.

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei SC SPECIAL STORY & STARS SRL societate comerciala cu sediul in Romania, jud. Brăila, Oraș Însurăței, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49, inregistrata la Registrul Comerului cu numarul J9/867/2018, C.U.I. RO40250960 (denumita „Agentia”);

Interactiunea cu website-ul campaniei, dar si managementul acestuia va fi realizat si operat de SC Headmade Advertising SRL, cu sediul in Bucuresti, str Alexandru Vlahuta nr2, BLM50, ap69, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/ 6518 / 2010, Cod Identificare Fiscala: 23903784, in calitate de Imputernicit

si

lnfora Marketing SRL, cu sediul in BUCURESTI, sect. 3, str. Vlaicu Voda, nr. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8441/2012, Cod Identificare Fiscală: RO 30457218, în calitate de subîmputernicit.

 

2. Colectare date/ tipuri de date

*În cazul câștigătorilor va mai fi colectată și o copie CI pentru livrarea premiilor, iar numele acestora va fi afișat pe pagina campaniei.

 

3. Fișierele cookie

1. Ce sunt?
2. Ce fișiere cookie folosim?

3.Cookie-uri de la terți

 

4. Scopul prelucrării datelor

 

5. Temeiul Legal al prelucrării:

 

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele.

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâstigători vor fi stocate timp 60 de zile de la închierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligații similare.

 

7. Terți

Mențiune:

 

8. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Romaniei, Cu exceptia datelor pseudonimizate folosite in functia de analiza site descrisa la pct. 3. 1 “Cookie-uri de la terți” care se face in SUA conform procedurii descrise.

 

9. Drepturile Dvs

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 

Dreptul la rectificare

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

 

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

 

Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email office@headmadeadvertising.ro și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă. 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro